Privacy & Cookie policy

Deze website is eigendom van:

Willy's Moustache bv
Mechelsesteenweg 302
2830 Willebroek
+32 (0)3 444 99 11
BE 0449.913.516
info@willysmoustache.be

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Willy's Moustache bv, Mechelsesteenweg 302 - 2830 Willebroek, BE 0449.913.516.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.willysmoustache.be en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming 30 juli 2018 en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Willy's Moustache bv. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven bovenaan deze pagina.

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 1. het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 2. het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 3. het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 4. alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website..

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

Willy's Moustache bv kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. via een contactformulier

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

 1. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

  De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
  • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
  • het realiseren van statistieken;
  • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • commerciële prospectie;
  • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.
  • het onthouden van uw aangeduide voorkeuren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 2. Direct marketing:

  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

  Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Willy's Moustache bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Willy's Moustache bv, haar producten en/of diensten. Willy's Moustache bv kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Willy's Moustache bv bewaarde documenten.

  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 3. Doorgifte aan derden:

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Willy's Moustache bv, waarbij het zijn bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Willy's Moustache bv failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Willy's Moustache bv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  Willy's Moustache bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Willy's Moustache bv uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  Willy's Moustache bv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 4. Google Ads:

  Wij maken mogelijk gebruik van Google Ads-services om u relevante advertenties te tonen. Hierbij kunnen cookies en vergelijkbare technologieën worden ingezet om gebruikersvoorkeuren te begrijpen en gerichte advertenties aan te bieden. U kunt uw voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties beheren door gebruik te maken van de instellingen van Google Ads of door de relevante opt-out mechanismen te volgen die beschikbaar zijn via het Google Ads-instellingenmenu of de Network Advertising Initiative (NAI) opt-out tool. Wij delen mogelijk gegevens met derden, waaronder Google Ads, met het doel om onze services te verbeteren en relevante advertenties te tonen. U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Wij nemen de nodige maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Dit beleid kan periodiek worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven.

 5. Wettelijke vereisten:

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Willy's Moustache bv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Willy's Moustache bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Artikel 5 - Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Willy's Moustache bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 3. Recht van verzet:

  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 5. Recht van intrekking van de toestemming:

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 6. Uitoefening van uw rechten:

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@willysmoustache.be of per post naar Willy's Moustache bv - Mechelsesteenweg 302 - 2830 Willebroek, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 7. Automatische beslissingen en profiling:

  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 8. Recht om klacht in te dienen:

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevens­beschermings­autoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Willy's Moustache bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en eventuele externe medewerkers/partners.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Gegevens­beschermings­autoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevens­beschermings­autoriteit. U kunt steeds bij deze commissie terecht op volgende adressen:

Gegevens­beschermings­autoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Artikel 9 – Cookies

 1. Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

  Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.

  Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

  Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

 2. Geldigheidsduur van een cookie

  Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

  In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.

 3. Algemene doeleinden van cookies

  De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd. Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

  Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

 4. Waarom gebruiken we cookies?

  Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 5. Cookiebeheer

  Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. het popupvenster op de homepage van de website.

  Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links:

  Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

 6. Soorten cookies:

  Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

  • Technische of functionele cookies

   Technische cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

   • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
   • Formulieren invullen
   • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
   • De toegang tot de website beveiligen

   Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

   Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

   Deze cookies maken het volgende mogelijk:

   • Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
   • Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
   • Informatie verzamelen uit online formulieren
   • Statistieken opstellen
   • Het gebruik van de website analyseren

   Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

  • Analytische cookies

   Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

   Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.

   De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

  • Publicitaire cookies

   Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

   Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van lokalisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.

   Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

   De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.

   Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

  • Cookies van sociale media

   Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

   Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

   Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

  • Cookies afkomstig van derden

   Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

   Voor Google kan u hiervoor terecht op: https://policies.google.com/?hl=nl

 7. Uw toestemming:

  Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

  U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Niet akkoord”.

  U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

 8. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

  Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.). We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy hoger op deze pagina.

 9. Wijzigingen

  We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

  Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken. Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 23/10/2023.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@willysmoustache.be per post naar Willy's Moustache bv (Mechelsesteenweg 302 - 2830 Willebroek), of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu